Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Vaktermen

ALGEMENE KLEURWEERGAVE-INDEX RD65 (DIN 6169)

De algemene kleurweergave-index evalueert de manier waarop de kleur van voorwerpen in daglicht (weergegeven door de lichtcoëfficiënt D65) gelijkt op de kleur van dezelfde voorwerpen in door het glas doorgelaten daglicht.

AMERIKAANSE NORMEN

k-waarde (U-waarde) *: warmte-overgangscoëfficiënt van een wand, berekend in de onderstaande omstandigheden:
Relative heat gain **: de RHG wordt als volgt berekend : (factor van de opbrengst aan zonne-warmte (ASHRAE) 630 W/m2 x shading coefficient van het glas) + (8° C x zomer in de zomer).

* Amerikaanse waarde: 1 W/m2 K = 0.176 BTU/sq.ft °F h
** Amerikaanse waarde: 1 W/m2= 0.317 BTU/sq.ft

Zomer (dag) Winter (nacht)
Temperatuur buiten + 32° C -18° C
Temperatuur binnen + 24° C +21° C
Windsnelheid 12 km/h 24 km/h
Snelheid van de lucht rondom de beglazing 0 0
Zonnestraling 783 W/m2 0

BAROMETISCHE INVLOEDEN

De dubbele beglazingseenheden worden hermetisch gesloten (niet vacuüm) onder de op dat moment heersende weersomstandigheden, met bijbehorende luchtdruk. Hierna zijn de eenheden onderhevig aan alle mogelijke omstandigheden, zoals wisselende barometrische druk, temperaturen etc. In verband hiermee en ten gevolge van een kleine fabricagetolerantie op de spouwbreedte kan een geringe variatie in de afstand tussen de beide ruiten optreden. Optisch is deze variatie soms waarneembaar door enige vervorming van in de ruit weerspiegelende beelden of het dubbel waarnemen van bijvoorbeeld autokoplampen. Deze invloeden vallen buiten de macht van de fabrikant.

BOUWBESLUIT

Het Bouwbesluit is een onderdeel van het Burgerlijk wetboek. Het Bouwbesluit is dus een wet en het negeren van deze wet is strafbaar. Het Bouwbesluit stelt dat een bouwwerk constructief veilig moet zijn. Voor de eisen waaraan minimaal moet worden voldaan volgens het Bouwbesluit wordt vaak verwezen naar NEN normen. Voor constructieve veiligheid is de NEN 6700 en NEN 6702 van belang. Het naleven van het Bouwbesluit wordt door diverse instanties gecontroleerd. Constructieve veiligheid wordt gecontroleerd door Bouw en Woningtoezicht van gemeenten. Een gebouw wat niet aan het Bouwbesluit voldoet mag niet worden gebruikt.

BRANDWEREND GLAS

Gelaagd glas met blanke tussenlagen die opzwellen wanneer ze worden blootgesteld aan vuur.

DIRECTE ENERGIE-TRANSMISSIE (DET)

Percentage van de direct door de beglazing doorgelaten zonne-energie, waarvan de spectrale dichtheid varieert van 300 tot 2151 nm (volgens CIE).

DUN GLAS

Glas met een dikte tussen 0,4 mm en 2,0 mm, vervaardigd via het float- of trekproces en gewoonlijk bestemd voor geavanceerde industriële toepassingen.

ENERGIE-ABSORPTIE (EA)

Percentage van de zonne-energie die door de beglazing in de glazen gevel wordt geabsorbeerd. De geabsorbeerde energie wordt vervolgens opnieuw in verschillende percentages naar buiten of naar binnen gereflecteerd, afhankelijk van de eigenschappen van de beglazing, windsnelheid, interne luchtsnelheid, temperaturen binnen en buiten.

ENERGIEREFLECTIE (ER)

Percentage van de door de beglazing naar buiten gereflecteerde zonne-energie.

FIGUURGLAS

Glas waarop een patroon wordt aangebracht door het terwijl het nog zacht is tussen twee walsen te laten glijden, waarvan er één is voorzien van een decoratief patroon.

FLOATGLAS

Het product van een mengsel waarvan de belangrijkste ingrediënten zand (basisingrediënt), natriumcarbonaat (smeltmiddel), kalksteen en dolomiet (stabiliserende elementen) zijn. Het mengsel wordt in een oven verhit tot meer dan 1500 °C, loopt dan in een bad van gegoten tin, en wordt geleidelijk afgekoeld tot de omgevingstemperatuur. De oppervlakten van het voltooide glas zijn volledig parallel en vlak. Floatglas kan blank of gekleurd zijn, al naargelang de toevoeging van metaaloxyden aan het mengsel en er kunnen isolerende coatings op worden aangebracht voor bescherming tegen de hitte of koude. Floatglas is het basisproduct voor een breed gamma glasproducten voor de bouw, binnen- en buitenhuisdecoratie, de automobiel- en gespecialiseerde industrie.

GEHARD OF THERMISCH BEWERKT GLAS

Glas dat door een thermische of chemische behandeling sterker wordt gemaakt

GELAAGD GLAS

Veiligheidsglas bestaande uit twee of meerdere glasplaten die worden verbonden met één of meerdere blanke of gekleurde plastic tussenlagen.

GLASVERWARMING IQ-GLASS

Kijk voor uitgebreide informatie in het assortiment bij isolatieglas.

HR HOOG-RENDEMENT GLAS

Warmte-isolerend glas waarop een uiterst dunne, onzichtbare metaalcoating wordt aangebracht, waardoor het glas aanzienlijk beter geïsoleerd is tegen hitteverlies en kou.

HR++ HOOG-RENDEMENT GLAS

Thermisch superisolerende beglazing bestaande uit twee bladen blank floatglas, waarvan één met een dunne transparante en blanke warmtereflecterende metaallaag, geplaatst in positie 3 (op binnenste blad en binnenin de dubbele beglazing).

Spouw strak gehouden met een metalen afstandshouder met daarin een droogmiddel, en een dubbele hermetische organische voeg.

Spouw tussen de bladen gevuld met Argon of met Crypton gasvulling.

INTERFERENTIE

Interferentie is een natuurkundig verschijnsel waarbij onder bepaalde hoeken petroleumachtige vlekken, banden of patronen zichtbaar kunnen worden. De vier glasoppervlakken van het isolerend dubbelglas rafelen op ingewikkelde wijze het daglicht uiteen in de bekende kleuren van de regenboog. Dit kleurige verschijnsel heeft niets te maken met glasfouten, of een vettige aanslag. Door tegen het glas te drukken zal het patroon zich verplaatsen. Echte vlekken doen dit uiteraard niet. Interferentie kan worden waargenomen, zowel in reflectie, als in doorzicht. De kans op interferentie is gering, indien gekozen wordt voor isolerende eenheden, samengesteld uit ruiten met elk een andere dikte.

K- of U-WAARDE

De coëfficiënt van de warmtetransmissie (k- of U-waarde) is de hoeveelheid warmte in Watt per tijdseenheid, die door 1 m2 glasoppervlak wordt doorgelaten, bij een verschil van 1° kelvin tussen de temperaturen aan de binnen- en buitenzijde. De k- of U-waarde wordt berekend voor de warmte-overgangscoëfficiënten van de wand :

- binnen : 8 W/m2.K
- buiten: 2 3W/m2.K

LICHTREFLECTIE (LR)

Verhouding tussen het door de beglazing gereflecteerde licht en het op het glas vallende licht, uitgedrukt door de lichtcoëfficiënt CIE D65.

LICHTTRANSMISSIE OF LICHTDOORLAAT (LTA)

Verhouding tussen de hoeveelheid door de beglazing doorgelaten licht en de hoeveelheid licht die op het glas valt, uitgedrukt door de lichtcoëfficiënt CIE D 6S, waarvan de spectrale dichtheid varieert van 380 nm tot 780 nm.

LONG-WAVE SHADING COEFFICIENT

Gedeelte van de geabsorbeerde energie dat opnieuw naar binnen wordt uitgestraald, gedeeld door 0,87

R-WAARDE

De R-waarde geeft de warmteweerstand in (m2.K)/W van een materiaal weer (hier : glas), afhankelijk van de dikte. De Rc-waarde geeft de warmteweerstand in (m2.K)/W van een constructie weer (hier : glas - luchtspouw - glas) en is de som van de weerstanden van de gebruikte materialen. De Rt of Ri-waarde geeft de warmteweerstand in (m2.K)/W van de totale constructie weer (hier: lucht - glaspakket -Iucht) en is de som van de Rc-waarde en de overgangsweerstanden van luchtstromen langs de constructie. De waarde van de overgangsweerstanden is 0,17 (m2.K)/W.

ROOKGLAS

Rookglas is brons "in de massa gekleurd" glas. Het heeft een bruine gloed, is transparant en heeft geen coating maar is door en door gekleurd.

SHADING COEFFICIENT (SC)

De shading coefficient wordt berekend door de zontoetredingsfactor te delen door 0,87: de zontoetredingsfactor van blank glas van 3mn.

SHORT-WAVE SHADING COEFFICIENT

Directe energietransmissie gedeeld door 0,87.

SOORTELIJK GEWICHT

Het soortelijk gewicht van glas is 2500 gram per milimeter dikte per vierkante meter glas.(2,5kg/mm/m2).

SPIEGELGLAS

Glas dat reflecterend wordt gemaakt door aan één zijde een zilverlaag aan te brengen.

THERMISCHE BREUK

Evenals voor de door een ongeluk ontstane breuk (zgn. mechanische breuk), waarbij de fabrikant uiteraard buiten staat, kan hij ook niet aansprakelijk worden gesteld door temperatuurverschillen (zgn. thermische breuk). Een thermische breuk ontstaat, indien door een te hoge plaatselijke opwarming van de ruit te grote spanningen in het glas ontstaan. Mocht u twijfelen aan de bij u voorkomende situatie, dan dient u dit vooraf te bespreken met uw leverancier, opdat maatregelen (bijvoorbeeld het harden van het glas) kunnen worden genomen teneinde breuk te voorkomen.

U-EQUIVALENTWAARDE

De U-equivalentwaarde is een omgerekende U-waarde waarbij rekening wordt gehouden met de warmtetoetreding (bezonning) per geveloriëntatie. Een ruit met een zuid-oriëntatie is, qua energiezuinigheid, aanzienlijker gunstiger dan een ruit met een noord-oriëntatie.
Ueq = U - (ZTA x S)
S-noord: 1,2 S-west/oost: 1,8 en S-zuid:. 2,4

ULTRAVIOLET TRANSMISSIE (UV)

Gedeelte van de ultraviolette straling door het glas in verhouding tot de totale UV-straling (spectrumgebied tussen 280 en 380 nm).

VEILIGHEIDSGLAS

Veiligheidsglas is een glassoort wat bij breuk geen gevaar voor ernstige snijwonden oplevert. Twee methoden om te voorkomen dat ernstige verwondingen worden opgelopen zijn:

- bij glasbreuk blijven de scherven bij elkaar,
- het glas breekt in ongevaarlijke stukken.

WBDBO

WBDBO staat voor Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag. De WBDBO-eis is een tijdseis in minuten, welke staat voor alle mogelijke trajecten waarbij brand zich kan uitbreiden. Hierbij gaat het bij inwendige constructies om branddoorslag en bij uitwendige constructies om brandoverslag. Een scheidingsconstructie tussen de ruimten kan hierbij bijvoorbeeld voorzien zijn van een raamconstructie. Op deze raamconstructie rust dan een brandwerendheidseis in minuten.

ZONTOETREDINGSFACTOR (ZTA) OF TOTALE ENERGIETRANSMISSIE

De zontoetredingsfactor van een beglazing is de verhouding tussen de totale hoeveelheid zonne-energie die door de beglazing een ruimte binnenkomt, en de hoeveelheid op het glas vallende zonne-energie. Deze totale energie is de som van de direct doorgelaten zonne-energie (DET) en de energie die na absorptie door de beglazing alsnog in de binnenruimte wordt uitgestraald (EA). De berekening wordt uitgevoerd voor:

* een zon die zich 30° boven de horizon bevindt en loodrecht op de gevel staat
* een omgevingstemperatuur die gelijk is aan de omringende buitentemperatuur
* warmte-overgangscoëfficiënten
- binnen : 8 W/m2K
- buiten : 23 W/m2K

Glasschade & reparatie offerte verzoek!

Maak hier een keuze om welk glassoort het gaat